ISTRAŽIVANJE: Da li postoje preduslovi da građani i građanke učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou?

17.04.2020.

Centar za građanske slobode je u okviru projekta Aktivan lokalno-nezaobilazan državno, a putem agencije Defacto consultancy sproveo istrazivanje na uzorku od 1004 ispitanika definisanih multistage random sampling metodom koja garantuje standardnu devijaciju.


U okviru istraživanja uzeti su u obzir: ravnomjerna regionalna zastupljenost; veličina biračkih mjesta; etnička, rodna i starosna struktura. Osnovni nalazi su od značaja kako za same organe lokalnih samouprava, u smislu njihovog načina kominiciranja sa gradjanima preko informativnih kanala, tako i za stanje gradjanske participacije i generalno demokratije na lokalnom nivou. 

Jedno od pitanja bilo je vezano za učestalost posjećivanja pojedinih informativnih kanala koje lokalne samouprave koriste. Podaci ukazuju na to da su Facebook stranice opština najposjećenije – kumulativno, 32.4% ispitanika tvrdi ih posjeti najmanje jednom mjesečno, što je rezultat koji ukazuje da lokalne samouprave iamju slabe komunikacione kanale sa građanima i građankama. 

Facebook prezentacije najčešće posjećuju stanovnici sjevera Crne Gore – čak njih 44.9% tvrdi da to radi barem jednom mjesečno. Slijede stanovnici južne regije (26.8%), a na začelju se nalaze stanovnici centralnog dijela države (26.5%). U pogledu posjete zvaničnim internet prezentacijama stanovnici sjevera i dalje zauzimaju prvo mjesto, dok su internet prezentacije ovoga puta posjećenije u centralnom dijelu Crne Gore u odnosu na jug.

Segment istraživanja vezan za komunikaciju sa lokalnim samoupravama na pitanja da li su građani nekada učestvovali u podnošenju peticije, daje sledeći rezultat. Nešto više od četvrtine ispitanika tvrdi da je potpisalo peticiju, 38.5% njih je izjavilo da peticiju nisu potpisali, ali da bi to učinili, dok je trećina njih izričito navela da nikada ne bi potpisali peticiju. Zabrinjava činjenoca da i nakon dvodecenijskog razvoja koncepta lokalne samouprave u čijem nosećem zakonskom aktu imamo propisane i predviđene razne oblike participacije građana, dvije trećine građana i građanki nema iskustvo u podnošenju peticije loaklnim vlastima. 

Od posebnog značaja je činjenica da čak 60, 6% ispitanika tvrdi da nisu bili nikada dio procesa formiranja organa mjesne zajednice, dok čak 26, 5% i ne zna zna gdje se prostorije mjesne zajednice nalaze. 

Porazno je da najveći dio njih kao razlog navodi: " nisam bio obavijesten i nisam znao da imam pravo da to uradim". 


Da potencijal za razvoj gradjansko- demokratske participacije postoji ukazuje činjenica da je jedan dio ispitanika ipak učestvovao u javnim raspravanja, bio dio procesa podnošenja gradjanske inicijative te koristio institut tzv. slobodne stolice.


Jedan od zaključaka do kojeg mi u CEGAS- u dolazimo je da obaviještenost i participacija u formiranju mjesnih zajednica sa jedne strane, te učesce u gradjanskim aktivnostima putem gradjanskih inicijativa sa druge strane, stoje u korelaciji sa političkom pripadnošću. U najkraćem "mjesne zajednice nama - gradjanske inicijative vama". 


Što se tice lokalnih parlamenata kao predstavničkih tijela, te predsjednika opština kao izvršnih organa, mislimo da su porazni podaci da čak 72, 8% ispitanika tvrdi da nije imalo bilo kakav kontakt sa odbornicima i da 80, 6% ispitanika nikada nije pokušalo da ostvari kontakt sa izvršnim organom lokalne samouprave.
Mi u Centru za gradjanske slobode vjerujemo da bez razvijene lokalne samouprave i aktivnog gradjanina koji je svjestan svojih prava i koristi raspoložive mehanizme nema razvoja demokratije. 

Potrebno je podizanje svijesti i suštinska transformacija ispolitizovanih organa u istinske demokratske organe i javne službe. Aktivno ćemo doprinositi ovom procesu koji zahtijeva i dublje sistemske zahvate. 

Demokratija i ljudska prava će prezivjeti konoru. Nazalost ova deformacija je starija od korone i u našem slučaju će biti potrebno duže vrijeme da se nadje lijek za nju. U tom cilju tražimo vašu podrsku. Aktivan lokalno - nezaobilazan drzavno! 


ISTRAŽIVANJE 

LOKALNA SAMOUPRAVA

- informativni kanali i građanska participacija - 
Sadržaj

1. Metod i podaci 3

1.1 Uzorak. 3

1.2 Teren. 3

1.3 Kontrola kvaliteta podataka. 4

2. Informativni kanali 4

3. Komunikacija sa lokalnim samoupravama. 6


1. Metod i podaci

Izvještaj pred vama nastao je s ciljem da odgovori na pitanja kako građani Crne Gore ocjenjuju kanale putem kojih lokalne samouprave pružaju informacije o svom radu i u kojoj mjeri aktivno komuniciraju  sa lokalnim samoupravama.

Odgovor na istraživačka pitanja tražili smo korišćenjem kvantitativnog istraživačkog metoda, o čemu će više informacija biti u ostatku poglavlja. Upitnik je sadržao i tzv. otvorena pitanja, tj. pitanja kod kojih ispitanici nemaju ponuđene odgovore, nisu ograničeni samim upitnikom, te mogu na opširniji način izraziti svoje stavove.

Izvještaj se sastoji iz tri cjeline. Pored uvoda u kome su date informacije o korišćenom metodu i prikupljenim podacima, nalazi su sistematizovani u dva poglavlja – “Informativni kanali” u kome su predstavljeni nalazi vezani za stepen korišćenja pojedinih kanala koje lokalne samouprave koriste za komuniciranje svojih aktivnosti, te „Komunikacija sa lokalnim samoupravama“ koje sadrži podatke o učestalosti kojom građani kontaktiraju predstavnike lokalnih administrativnih organa. Iako ograničenog obima usljed kratkoće upitnika, izvještaj sadrži veliku količinu podataka, budući da je svako od pitanja ukršteno sa demografskim karakteristikama ispitanika, a statistički značajne razlike među kategorijama su istaknute u izvještaju. Na taj način, kreirana je baza informacija koja na detaljniji način predstavlja stavove i uvjerenja pojedinih društvenih grupa. 

1.1 Uzorak

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je na uzorku od 1004 ispitanika, reprezentativnom za Crnu Goru. Struktura uzorka je definisana multistage random sampling metodom selekcije, koja garantuje standardnu statističku grešku od +/- 3.10% sa intervalom povjerenja od 95% za 50% distribucije.

Sama stratifikacija prilikom procesa definisanja uzorka sprovedena je u dva koraka. U prvom koraku, opšta populacija Crne Gore podijeljena je u tri stratuma koji odgovaraju geografskim regijama u Crnoj Gori (sjever, centar i jug). U drugom koraku, biračka mjesta u okviru stratuma podijeljena su u tri grupe: velika, srednja i mala, pri čemu su se domaćinstva u kojima se istraživanje sprovodilo birala na ovom nivou. Odabir domaćinstva u kojem se, u okviru uzoračke jedinice, sprovodilo istraživanje vršen je random walk metodom. Broj upitnika završenih u okviru svakog stratuma određen je u skladu sa rezultatima posljednjeg zvaničnog popisa, sprovedenog 2011. godine. 

Nakon prikupljanja podataka, izvršena je poststratifikacija u odnosu na osnovne demografske karakteristike populacije, kako bi se dodatno osigurala reprezentativnost odgovora.

Upitnik pripremljen za istraživanje kreiran je u saradnji sa NVO Centar za građanske slobode (CEGAS) i predstavljao je dio šireg omnibus istraživanja. Sastojao se iz sljedećih cjelina:

-           Informativni kanali 

-           Komunikacija sa lokalnim samoupravama 

-           Demografija (pol, nacionalnost, starost, obrazovni status, prihod, status zaposlenja      itd.)

1.2 Teren

Terenski dio istraživanja sproveden je u periodu od 19. februara do 4. marta 2020. godine.

Ispitanici su anketirani lično, uz upotrebu CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tehnike. Softver funkcioniše istovremeno i online i offline, što anketaru omogućava bolje snalaženje u otvorenom prostoru gdje internet konekcija često nije dostupna. Softver automatski mjeri trajanje ankete što predstavlja dodatni vid kontrole. Nakon završetka terenskog rada, podaci su eksportovani u .sav, .csv i .exe formate, tako da mogu biti učitani u svakom od glavnih alata za statističku obradu podataka uključujući SPSS, STATA-u i R. 

1.3 Kontrola kvaliteta podataka

Projektni tim je upotrijebio sljedeće mjere u cilju obezbjeđivanja kontrole podataka:

-           Komunikacija sa anketarima na dnevnom nivou: koordinator terena je kontaktirao    anketare svakoga dana i razgovarao o stanju na terenu, potencijalnim problemima    sa kojima se anketar suočava i planovima za sljedeći radni dan

-           Telefonska ili e-mail kontrola 10% uzorka

-           Provjera dužine intervjua: CAPI softver automatski bilježi dužinu trajanja svakog            intervjua. Koordinator terena briše sve ankete koje traju kraće od 80% unaprijed           obračunatog trajanja jednog intervjua

-           Logička kontrola svakog unesenog upitnika: Koordinator terena čita odgovore i       provjerava da li su konzistentni


2. Informativni kanali

Prvo pitanje ovog segmenta upitnika bilo je vezano za učestalost posjećivanja pojedinih informativnih kanala koje lokalne samouprave koriste. Podaci ukazuju na to da su Facebook stranice opština najposjećenije – kumulativno, 32.4% ispitanika tvrdi ih posjeti najmanje jednom mjesečno. Slijede zvanične internet prezentacije opštine koje na mjesečnom nivou posjeti 29.6% ispitanika, dok se na začelju nalaze Instagram – prezentaciju opštine na ovoj društvenoj mreži mjesečno barem jednom posjeti svaki peti ispitanik (21.6%). Najniži nivo posjete na Instagramu postaje jasniji ukoliko u obzir uzmemo činjenicu da, za razliku od Facebooka, na ovoj društvenoj mreži profile nema većina lokalnih samouprava. 

Grafik 1: Koliko često posjećujete sljedeće informativne kanale Vaše opštine?

U načelu, informativne kanale svojih opština češće posjećuju muškarci, pri čemu su statistički značajne razlike primijećene u pogledu Facebooka i zvanične internet prezentacije. 

Kada je riječ o starosnim kategorijama, Facebook najčešće posjećuje starosna grupa od 35 do 54 godine – 43.2% ispitanika ove grupe Facebook stranicu svoje opštine posjeti barem jednom mjesečno. Slijede mlađi od 35 godina (36.5%), dok ispitanici stariji od 55 godina Facebook prezentacije lokalnih samouprava posjećuju znatno rjeđe (16.8% njih barem jednom u mjesecu). U pogledu posjete internet prezentacijama raspored starosnih grupa je istovjetan, dok Instagram prezentacije opština najčešće posjećuju osobe mlađe od 35 godina (29.1%), čemu u prilog ide i činjenica da se ova mreža inače percipira kao najpopularnija među mladom populacijom. 

Nadalje, osobe sa završenom srednjom ili visokom školom znatno češće posjećuju sva tri vida informativnih kanala od osoba sa završenom osnovnom školom kao najvišim stepenom obrazovanja. 

Facebook prezentacije najčešće posjećuju stanovnici sjevera Crne Gore – čak njih 44.9% tvrdi da to radi barem jednom mjesečno. Slijede stanovnici južne regije (26.8%), a na začelju se nalaze stanovnici centralnog dijela države (26.5%). U pogledu posjete zvaničnim internet prezentacijama stanovnici sjevera i dalje zauzimaju prvo mjesto, dok su internet prezentacije ovoga puta posjećenije u centralnom dijelu Crne Gore u odnosu na jug. Isti raspored regiona primjećujemo i kada je riječ o Instagramu.

Nadalje, one ispitanike koji su posjetili internet prezentaciju svoje opštine pitali smo i u kojoj mjeri su zadovoljni njenom preglednošću i sadržajnošću. Kumulativno, 54.5% ispitanika smatra da su opštinske internet prezentacije pregledne, dok je sa stavom da su sadržajne saglasno 51.3%. 

Dok statistički relevantne razlike između polova u pogledu ovih stavova ne postoje, primjetna je negativna korelacija između stavova ispitanika i njihove starosti – naime, što su ispitanici stariji, to u manjoj mjeri smatraju da su internet prezentacije njihovih opština pregledne i sadržajne. Tako, dok 59.8% ispitanika mlađih od 35 godina smatra da je prezentacija sadržajna, a njih 59.7% isto tvrdi za preglednost, procenti kod starije populacije su znatno niži. Da su opštinske prezentacije sadržajne tvrdi 44.1% ispitanika starijih od 55 godina, a sa istim je saglasno 47.3% ispitanika u pogledu preglednosti. 

Kada je o regionalnoj podjeli riječ, sadržajnošću prezentacija najzadovoljniji su stanovnici južnih opština (61.1%). Slijede stanovnici sjeverne regije (53.9%), dok su sadržajnošću najmanje zadovoljni stanovnici iz opština centralnog dijela Crne Gore (43.1%). U pogledu preglednosti, takođe prednjače stanovnici iz južnih opština (65.6%), a slijede ispitanici sa sjevera (59.4%) i centra (44.2%).

Grafik 2: U kojoj mjeri se slažete sa time da je internet prezentacija Vaše opštine:

Sa ispitanicima smo razgovarali i o tome koji su njihovi predlozi za unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije. Od komentara usmjerenih na ovu tematiku ističu se sljedeći: 

-           Naglasak staviti na informisanje putem društvenih mreža

-           Promocija kanala komunikacije putem bilborda

-           Promocija kanala komunikacije putem informativnih kampanja

-           Više lokalnih/životnih tema

-           Sadržaj prilagoditi starijima

-           Više informacija za turiste i o turističkim potencijalima opštine

-           Uključiti građane u kreiranje sadržaja

          Izradu kanala komunikacije povjeriti profesionalcima

-           Češće ažuriranje sajtova

3. Komunikacija sa lokalnim samoupravama

Segment izvještaja vezan za komunikaciju sa javnim samoupravama počeli smo od pitanja da li su građani nekada učestvovali u podnošenju peticije. Nešto više od četvrtine ispitanika tvrdi da je potpisalo peticiju, 38.5% njih je izjavilo da peticiju nisu potpisali, ali da bi to učinili, dok je trećina njih izričito navela da nikada ne bi potpisali peticiju. 

Glede ovog pitanja, statistički značajne razlike postoje u pogledu nivoa prihoda ispitanika, nivoa obrazovanja i regiona u kojem žive. Tako, postoji pozitivna korelacija između nivoa prihoda i obrazovnog nivoa te spremnosti da se peticija potpiše – što je ispitanik obrazovaniji ili ima više prihode, to je vjerovatnoća da je potpisao peticiju veća. Takođe, učestvovanju u podnošenju peticije su u većoj mjeri skloni stanovnici juga (31.5%) i centra Crne Gore (29.4%), u odnosu na stanovnike sjeverne regije (22.9%).  

Grafik 3: Da li ste nekada učestvovali u podnošenju peticije?

Dodatno, građane smo pitali i povodom kojih se usluga najčešće obraćaju organima lokalne samouprave. Pitanje je bilo otvorenog karaktera, tj. ispitanici su imali mogućnost da sami daju tekstualni odgovor. Nakon toga, prilikom obrade podataka, odgovori su rekodirani u što šire, međusobno koherentne grupe. U prilogu su dati odgovori sa pet ili više ponavljanja od strane ispitanika: 

-           Izdavanje dokumenata – 156 ponavljanja

-           Djelatnosti vezane za komunalne službe – 56 ponavljanja

-           Pitanja vezana za katastar nepokretnosti – 19 ponavljanja

-           Lokalni organi – 18 ponavljanja

-           Administrativna pitanja – 17 ponavljanja

-           Molbe vezane za infrastrukturu i izgradnju – 15 ponavljanja

-           Obraćanja Vodovodu – 12 ponavljanja

-           Obraćanja u pogledu zaposlenja – 11 ponavljanja

-           Poreska pitanja – 10 ponavljanja

-           Pitanja vezana za zdravstveni sistem – 8 ponavljanja

-           Legalizacija objekata – 8 ponavljanja

-           Materijalna pomoć – 7 ponavljanja

Zatim, slijedilo je pitanje vezano za to da li građani znaju gdje se nalaze prostorije njihove mjesne zajednice, što je i preduslov za ostvarenje uspješne komunikacije sa predstavnicima lokalne zajednice. 72.4% ispitanika tvrdi da zna gdje se prostorije njihove mjesne zajednice nalaze, dok se nešto više od četvrtine negativno izjasnilo u pogledu ovog pitanja. Statistički značajne razlike između demografskih kategorija glede ovog pitanja postoje samo u pogledu regiona u kojem ispitanici žive. Naime, stanovnici centralnog dijela zemlje tvrde da znaju gdje se njihova mjesna zajednica nalazi u nešto većem stepenu (74.6%) od stanovnika sjeverne (73.4%) i južne regije (67.1%). 

Grafik 4: Da li znate gdje se nalaze prostorije Vaše mjesne zajednice?

Nadalje, sa ispitanicima smo razgovarali i o tome da li su glasali za formiranje organa mjesne zajednice. Njih 37.7% je izjavilo da su glasali za formiranje organa, dok 60.6% tvrdi da nisu bili dio ovog procesa. 

Grafik 5: Da li ste glasali za formiranje organa mjesne zajednice?

Muškarci (43.75) su u ovom procesu učestvovali češće od žena (31.6%). Aktivniji su bili i ispitanici starosne dobi od 35 do 54 godine (44.6%) od starijih (35.1%) i mlađih (32.3%) od ove starosne grupe. 

Kada je o visini prihoda riječ, ispitanici sa niskim (42.5%) i srednjim primanjima (44.9%) su u znatno većem obimu učestvovali u ovom procesu od onih sa visokim prihodima (18.9%). U pogledu ostalih demografskih kategorija statistički značajne razlike nisu primijećene. 

Na pitanje zbog čega nisu učestvovali u glasanju, najveći broj ispitanika je odgovorio da nije bio obavješten o tome. Ovu opciju je samostalno navelo 108 ispitanika. Nadalje, njih 83 nije znalo da ima pravo da učestvuje u procesu, a dodatnih 78 nije bilo zainteresovano. Cjelokupna lista navedenih razoga sa brojem ponavljanja nalazi se u prilogu: 

-           Nijesam bio obavješten – 108 ponavljanja

-           Nisam znao da imam pravo da to uradim – 83 ponavljanja

-           Nisam zainteresovan za to – 78 ponavljanja

-           Nisu me pozvali – 45 ponavljanja

-           To je dozvoljeno samo pristalicama vlasti – 32 ponavljanja

-           Nijesam bio prisutan u svojoj mjesnoj zajednici – 11 ponavljanja

-           Nedavno se doselio – 6 ponavljanja

Nadalje, željeli smo da saznamo u kojoj mjeri su ispitanici koristili neke od mehanizama koji im stoje na raspolaganju za komunikaciju i davanje predloga lokalnim samoupravama. Tako, naši sagovornici su izjavili da su u proteklih 12 mjeseci najčešće prisustvovali javnim raspravama. To je učinilo njih 18.1%. Svaki deseti ispitanik bio je dio neke građanske inicijative, dok je 6.6% njih iskoristilo institut „slobodne stolice”. Muškarci su sva tri navedena mehanizma koristili češće od žena. Takođe, najfrekventnije su primjenjivanji od strane populacije starosti 35-54 godine i stanovnika centralne regije. Dodatno, osobe sa visokim primanjima su navedene mehanizme koristile znatno rjeđe od onih sa niskim i srednjim primanjima. 

Grafik 6: Koje ste mehanizme koji građankama i građanima stoje na raspolaganju na lokalnom nivou koristili u posljednjih 12 mjeseci?

Sa ispitanicima smo razgovarali i o tome da li smatraju da su odbornici u lokalnom parlamentu voljni da se založe za neki od problema koje imaju građani. Mišljenja o ovoj tvrdnji su podijeljena – dok kumulativno 45.8% ispitanika smatra da odbornici jesu pristupačni i spremni da pomognu, njih 43.1% ima negativan stav po ovom pitanju. 

Među starosnim grupama, sa ovom tvrdnjom su u najvećoj mjeri saglasni stanovnici od 35 do 54 godine – kumulativno, 50.4% ispitanika smatra odbornike pristupačnim. Kada je regionalna podjela u pitanju, svoje obornike su najpristupačnijim ocijenili stanovnici juga (kumulativno 50.2%), slijede stanovnici sjevera (44.4%), dok ispitanici iz centralne regije svoje odbornike smatraju najmanje pristupačnim (44.2%). Statistički značajne razlike primijećene su i u pogledu nacionalne pripadnosti ispitanika – Bošnjaci i Muslimani su najsaglasniji sa povoljnom ocjenom datom odbornicima (63.8%), Crnogorci (51.1%) i Albanci (49.0%) takođe pozitivno gledaju na pristupačnost i zalaganje odbornika, dok su im najnegativniju ocjenu dali Srbi (29.6%). Statistički značajne razlike između ostalih demografskih kategorija ne postoje glede ovog pitanja. 

Grafik 7: U kojoj mjeri se slažete sa sljedećom tvrdnjom: Odbornici u lokalnom parlamentu su pristupačni i spremni da se založe za neki problem građanki i građana?

Nakon opšte ocjene vezane za predusretljivost odbornika lokalnih parlamenata, ispitanike ssmo pitali i da li su imali direktni kontakt sa nekim od njih. Čevrtina ispitanika je odgovorila pozitivno, dok njih 72.8% tvrdi da nije imalo kontakt sa odbornicima. 

Sa odbornicima su češće kontaktirali muškarci (30.5% njih, naspram 18.6% žena). Češće od ostalih nacionalnih grupa obraćali su im se Bošnjaci i Muslimani – 36.9% pripadnika ovih zajednica je izjavilo da su ostvarili direktan kontakt sa nekim od odbornika, dok se za ostale nacionalne grupe obuhvaćene istraživanjem taj procenat kreće između 21.1% i 24.1%. Na koncu, vrijedi primijetiti da su kontakt sa odbornicima češće ostvarivali stanovnici sjevera (32.6% ispitanika iz ove regije) u odnosu na stanovnike južne (27.1%) i centralne regije (17.5%). U pogledu ostalih demografskih kategorija kao što su starost, visina prihoda i obrazovni nivo, statistički značajne razlike ne postoje.

Grafik 8: Da li ste imali direktan kontakt sa nekim od odbornika u lokalnom parlamentu?

Posljednje pitanje u upitniku odnosilo se na informaciju da li su ispitanici nekada tražili sastanak sa predsjednikom opštine u kojoj žive. Budući da se radi o čelnoj osobi lokalne samouprave, logičan je podatak da je broj onih koji su takav prijem tražili manji od broja ispitanika koji su kontakt ostvarili sa odbornikom lokalnog parlamenta. Naime, 18.0% građana je izjavilo da je tražilo prijem kod predsjednika, a dominantna većina od 80.6% nikada nije pokušala da ostvari ovakvu vrstu kontakta. 

Statistički značajne razlike u pogledu pola, starosti ispitanika i njihovog obrazovnog profila nisu prisutne. Relevantne razlike su prisutne u pogledu prihoda – što je nivo prihoda niži, to su ispitanici češće tražli prijem kod predsjednika opštine. Ovakav sastanak je tražilo 23.5% osoba sa niskim prihodima, 17.4% sa srednjim i tek 10.9% sa visokim prihodima. Nadalje, razlike su prisutne i u pogledu nacionalne pripadnosi ispitanika te regiona u kojem žive. Kao i kod prošlog pitanja, Bošnjaci i Muslimani izjavljuju da su najčešće tražili sastanak sa predsjednikom svoje lokalne samouprave – čak 41.9% pripadnika ovih grupa je na pitanje odgovorilo potvrdno. Isto je izjavilo 15.7% Crnogoraca, 12.0% Srba i 11.1% Albanaca. Ovaj podatak se može protumačiti činjenicom da Bošnjaci i Muslimani dominantno žive na sjeveru Crne Gore, u populaciono manjim opštinama, što utiče na to da su međuljudski kontakti prisniji, te se čak i predsjednik opštine posmatra prvenstveno kao rođak ili prijatelj, pa tek kao državni funkcioner. 

Potvrda ovog zaključka je i podatak da je broj traženih prijema najveći upravo na sjeveru, te da iznosi 32.5%. Ispitanici sa juga su prijem tražili u 15.0% slučajeva, dok su najrjeđe sastanak sa predsjednikom svoje lokalne samouprave tražili stanovnici centralnog dijela države – tek 9.6% građana iz ove regije je izjavilo da su tražili ovakvu vrstu prijema.  

Grafik 9: Da li ste nekada tražili sastanak/prijem sa predsjednikom opštine?


Komentari

Test 19.11.2020. 22:24

test

Odgovori

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta